Information über die Gemeinderatssitzung vom 27. Juni 2017

Angesichts der bevorstehenden Gemeinderatswahl am 1. Oktober 2017 befanden sich erstaunlich viele substanzielle Punkte auf der Tagesordnung:

Sozusagen 5 Minuten vor 12 wurde die Verlängerung des Abwasservertrages mit dem Abwasserwerk Petrzalka auf weitere 5 Jahre beschlossen (also vom 1.7.2017 bis 30.6.2022). Ursprünglich war von Kittsee nur eine Verlängerung um 2 Jahre angestrebt worden, da spätestens 2019 mit der Inbetriebnahme der Abwasserklärung für Kittsee durch die Anlage des Abwasserverbandes Großraum Burck/Leitha und Neusiedl am See zu rechnen ist. Diesem Wunsch wurde von slowakischer Seite nicht entsprochen, die ersten Vertragsentwürfe lauteten sogar auf eine 10-jährige Vertragsdauer. Sollte Kittsee innerhalb der 5-jährigen Laufzeit keine Abwässer mehr liefern, wird pro nichtgeliefertem Kubikmeter eine Pönale in Höhe von 8 Cent fällig. Die am Liefervertrag mitbeteiligten Gemeinden Pama und Edelstal werden zum Vertragsbeitritt eingeladen.

Die Instandhaltungsvereinbarung für den Güterweg nach Pama mit dem Land Burgenland wird genehmigt, sodass auch von der Kittseer Seite aus mit den Erneuerungsarbeiten begonnen werden kann.

Die vom Verein für Kittsee angestrebte Errichtung eines Kinderspielplatzes wird dahingehend diskutiert, dass die Einzäunung von der Bürgermeisterin mit der Maßgabe genehmigt werden wird, dass eine Altstoffsammelstelle ausgespart wird. Die Sammelstelle für Altglas, Altkleider und Dosenmetall soll für die etwa 800 Bewohner dieses Ortsteils unnötige Wege vermeiden helfen. Durch Sponsoring seitens der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft soll auch die Errichtung einer multifunktionellen Freizeitanlage für Kinder – und Jugendliche ermöglicht werden. Das Grundstück selbst bleibt in Gemeindebesitz.

Mehrheitlich wird die Kostenbeteiligung an der Erweiterung der Park and Ride – Anlage beim Bahnhof durch die ÖBB beschlossen (25% von ca. EUR 310.000 für 40 weitere Autostellplätze und 20 Radabstellplätze). Die von den ÖBB kalkulierten hohen Planungskosten (EUR 70.000) werden von LIKI kritisiert.

Für den Schulzubau wird der Planungsvertrag mit dem Büro Halbritter genehmigt, wobei allerdings nochmals die Größe des Vorhabens (8 neue Klassenräume und ein zusätzlicher Turnsaal) angesichts der mangelnden Planungsunterlagen für künftige Schülerzahlen in Frage gestellt wird (projektierte Gesamtkosten ca. EUR 3 Millionen!).

Die Kinderkrippengruppe wird in eine „normale“ Kindergartengruppe umgewandelt, was angesichts der Nachfrage dringend notwendig wird.

Die vorgeklärten Mischabwässer aus der Takacslacke werden in Zukunft in den Wiesgraben geleitet (Kosten: EUR 180.000).

Ein Pachtvertrag mit der Gemeinschaft der Bauern und Söllner betreffend die Takacslacke und angrenzende Grundstücke ist in Ausarbeitung.

Unter Allfälligem konnte die Bürgermeisterin keine Auskunft über den Weiterbestand des Pachtvertrages mit der im Insolvenzverfahren befindlichen Schloss Gastro KG geben. Auch die dringend notwendige Übergangssicherung Schloss – Steinfeldgründe sei noch immer bei der Landesregierung zur Genehmigung. Für die 4-monatige Lagerung von Altmöbeln im Westtrakt des Schlossgebäudes sei von der Fa. Optimamed bis dato keine Miete bezahlt worden.

Vzhľadom na nadchádzajúce komunálne voľby, ktoré sa budú konať 1. októbra 2017, sa na programe zasadania miestneho zastupiteľstva nachádzalo hneď niekoľko podstatných bodov:

Takpovediac 5 mimút pred dvanástou sa odhlasovalo predĺženie zmluvy o likvidácii odpadových vôd s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou (BVS) na ďalších 5 rokov (čiže od 1.7.2017 do 30.6.2022). Pôvodne žiadalo Kittsee len 2-ročné predĺženie tejto zmluvy, nakoľko najneskôr v roku  2019 bude daná do prevádzky prípojka na čističku odpadových vôd Vodárenskej spoločnosti pre oblasť Bruck an der Leitha a Neusiedl am See. Túto požiadavku sa žiaľ nepodarilo na slovenskej strane presadiť, pôvodný návrh zmluvy zo slovenskej strany bol dokonca na 10 rokov. Ak Kittsee v priebehu týchto nasledujúcich 5 rokov prestane odvádzať odpadové vody BVS, bude musieť platiť penále vo výške 8 centov za každý neodvedený meter kubický odpadovej vody. Obce Pama a Edelstal, podieľajúce sa na odvádzaní odpadových vôd BVS, budú prizvané k pristúpeniu ku zmluve.

Dohoda so spolkovou krajinou Burgenland o údržbe cesty (Güterweg) medzi Kittsee a obcou Pama bola schválená, takže sa môže začať s obnovou cesty aj zo strany Kittsee.

Diskutovaná bola požiadavka o zriadení detského ihriska zo strany Verein für Kittsee. Zo strany starostky bude povolené oplotenie ihriska s podmienkou, že bude vynechaný priestor na plánované zberné miesto pre sklo, kovové obaly a staré ošatenie, čo má ušetriť zhruba 800 obyvateľom tohto sídliska zbytočné cesty k iným zberným miestam v obci. Aj vďaka sponzoringu zo strany Oberwarter Siedlungsgenossenschaft bude možné vybudovať multifunkčné ihrisko pre deti a mládež. Samotný pozemok ostane vo vlastníctve obce.

Väčšinou hlasov bolo schválené spolufinancovanie rozšírenia Park and Ride areálu pri železničnej stanici, realizované ÖBB (25% z ca. 310 000 Euro pre ďalších 40 parkovacích miest pre autá a 20 parkovacích miest pre bicykle). Zo strany LIKI bola kritizovaná výška nákladov kalkulovaná železničnou spoločnosťou/ÖBB (70 000 Euro).

Schválená bola zmluva na plánovanú prístavbu školy prostredníctvom architektonickej kancelárie Halbritter& Halbritter, i keď vzhľadom na chýbajúce podklady ohľadom počtu budúcich žiakov, bol spochybnený rozsah tejto prístavby (8 nových tried a 1 telocvičňa). Predpokladané celkové náklady predstavujú 3 milióny Eur.

Vzhľadom na rastúcu potrebu miest v škôlke bola schválená zmena jednej skupiny detských jaslí na škôlkársku skupinu.

Vopred predčistené zmiešané splašky z Takacslacke budú v budúcnosti odvádzané do Wiesgraben (náklady 180 000 Euro).

Nájomná zmluva s Gemeinschaft für Bauern und Söllner ohľadom Takacslacke a priľahlých pozemkov sa pripravuje.

V časti „Rôzne“ starostka nevedela poskytnúť žiadne vysvetlenie k pretrvávaniu nájomnej zmluvy so Schloss Gastro KG, ktoré sa nachádza v konkurznom konaní. Stále sa čaká tiež na schválenie bezpečného prechodu na ceste medzi zámkom a pozemkami na Steinfelde krajinskou vládou. Firma Optimamed do dnešného nezaplatila nájom za 4-mesačné skladovanie starého nábytku v západnom trakte zámku.